L&B Flex | Arbodienst is úw
gespecialiseerde dienstverlener
voor de flexmarkt!

Verzuimbegeleiding

Wanneer een (ex-) werknemer ziek wordt, dient u deze als (ex-) werkgever weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Als uitzendorganisatie kan dit nog een hele opgave zijn. L&B Flex | Arbodienst biedt een deskundige dienstverlening aan voor uitzendorganisaties.

Wat houdt eigenrisicodragen voor de Ziektewet in?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kiest u ervoor om geen premie meer af te dragen aan het UWV voor uw Ziektewetcomponent, maar gaat u de re-integratie voor werknemers die ziek uit dienst zijn zelf uitvoeren. Dit houdt in dat u uw zieke ex-werknemers blijft begeleiden voor wat betreft re-integratie alsof zij nog in dienst zijn. Toch blijft het UWV wel eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Belangrijke beslissingen over de Ziektewet zal het UWV dan ook verstrekken aan uw ex-werknemer.

Taakverdeling binnen de re-integratie van uw (ex-) werknemer

Bij L&B Flex heeft u een eigen casemanager die gespecialiseerd is in de uitvoering van de Ziektewet. Deze zal u ondersteunen om de nodige stappen van de Wet verbetering Poortwachter te nemen en u zoveel mogelijk faciliteren. De casemanager adviseert u altijd met het doel om het ziekteverzuim terug te dringen of om een juist dossier te vormen om een loonsanctie te voorkomen na 2 jaar ziekte, wanneer herstel niet in zicht is. De casemanager zal ook de meldingen richting het UWV voor u verzorgen om zo onnodige boetes van het UWV te voorkomen. Ook zal de casemanager, indien gewenst of nodig, u adviseren om het ziekteverzuim in het algemeen in uw uitzendorganisatie terug te dringen.

Wij zien de re-integratie als een traject waarbij de werkgever en de werknemer centraal staan. Zij zijn uiteindelijk de partijen die na het verzuim weer met elkaar verder moeten in het arbeidsproces. Alle overige partijen binnen de re-integratie zijn passanten die u nodig heeft om tot een goed re-integratietraject te komen. Uiteraard zullen wij u zoveel mogelijk ontzorgen. Het enige wat u nog moet doen is:

  • Ziekmelding doorgeven bij L&B Flex Arbodienst.
  • Contact onderhouden met uw zieke medewerker om de drempel tot terugkeer zo laag mogelijk te houden.
  • Invullen (bijstellingen) plan van aanpak en ondertekenen met de zieke
  • Aanbieden passende werkzaamheden in spoor 1.

Wij zullen de overige activiteiten van de Wet verbetering poortwachter voor u inzetten en bewaken.

De Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is het wettelijk kader waar u zich als werkgever aan moet houden voor het begeleiden van zieke (ex-) werknemers. Het doel van de Wet verbetering poortwachter is een snelle terugkeer in het arbeidsproces van uw zieke medewerker. De Wet bestaat uit tijdsgebonden verplichtingen waar u zich als werkgever aan moeten houden als eindverantwoordelijke van de uitvoering van de re-integratie. De tijdsgebonden verplichtingen zijn als volgt:

  • Week 6 (uiterlijk): Opstellen van de probleemanalyse door de bedrijfsarts.
  • Week 8 (uiterlijk): Plan van aanpak moet opgesteld en ondertekend zijn door werkgever en werknemer.
  • Week 42: 42ste weeksmelding aan het UWV.
  • Week 52: Eerstejaars evaluatie door werkgever en werknemer.
  • Week 58: Uiterlijke inzet 2de spoor traject.
  • Week 91: WIA aanvraag.

Daarnaast bent u als werkgever verplicht om aangepaste werkzaamheden aan te bieden in spoor 1.
Dit zijn alle mogelijke werkzaamheden binnen uw organisatie en daarbij ook alle inleners binnen uw netwerk.

Wanneer bij de WIA aanvraag blijkt dat het UWV van mening is dat er niet voldoende is gedaan aan de re-integratie door de werkgever, kan het UWV een verlengde loondoorbetaling opleggen van een jaar. Ook wanneer een medewerker niet voldoende meegewerkt heeft en u als werkgever de medewerker niet heeft gesanctioneerd, kan het UWV beoordelen dat u als werkgever te weinig heeft gedaan. Het is dus van belang dat u als werkgever een actieve houding aanneemt tijdens de re-integratie van uw zieke medewerker.

Download hier de Werkwijzer Poortwachter 
UWV, 1 december 2018

Eerstejaars Ziektewet beoordeling

Als uw ex-werknemer bijna 1 jaar ziek is, krijgt hij een beoordeling van UWV. Dit noemen we de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Het UWV beoordeelt dan of uw ex-werknemer weer meer dan 65% kan verdienen en of u de Ziektewet-uitkering kunt stoppen of niet.

Alleen het UWV mag de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling uitvoeren. De eerstejaars Ziektewet beoordeling kan niet aangevraagd worden, omdat het UWV uw ex-werknemer zelf oproept. Er zijn geen kosten verbonden aan de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

Wanneer uw ex-werknemer minder dan 65% kan verdienen zal hij recht  houden op een Ziektewet uitkering in het tweede jaar. Mocht de bedrijfsarts in het tweede ziektejaar beoordelen dat uw ex-werknemer weer meer dan 65% kan verdienen, zullen wij een herbeoordeling aanvragen bij het UWV. Het UWV zal dan nogmaals een beoordeling uitvoeren.

Het tweede ziektejaar

Zodra duidelijk is dat uw (ex-) werknemer niet meer zal terugkeren in het eigen werk, zal u samen met uw (ex-) werknemer moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om uw (ex-) werknemer te re-integreren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk te voorkomen dat een (ex-) werknemer na twee jaar arbeidsongeschikt zonder inkomen uit werk komt te zitten.

Vanaf het tweede jaar wordt verwacht dat er breder gekeken wordt dan alleen uw eigen inleners in spoor één door middel van een tweede spoor traject. Uiterlijk moet een tweede spoortraject worden gestart binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (= in de 52e verzuimweek). Re-integratieactiviteiten in Spoor 2 kunnen na de Eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden. Om dit te bepalen zal er voorafgaand aan het tweede spoor altijd eerste een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden.

Maatregelenbesluit: het sanctioneren in de Ziektewet

Naast u als werkgever heeft ook de zieke werknemer rechten en plichten. Wanneer een zieke medewerker zich niet aan deze verplichtingen houdt, bent u als werkgever verplicht om een sanctie op te leggen als een prikkel om uw medewerker weer mee te laten werken aan zijn re-integratie. Dit is in de Ziektewet andere geregeld dan wanneer iemand nog in dienst is. Zo kunt u de Ziektewet uitkering niet zomaar opschorten of stopzetten. Hiervoor is het maatregelenbesluit in het leven geroepen. L&B Flex|Arbodienst zal namens u als werkgever een verzoek tot beschikking versturen naar het UWV en de beslissing zal uw ex-werknemer ontvangen van het UWV. De maatregel uit zich altijd in de vorm van een financiële prikkel (een percentuele inhouding op de Ziektewet uitkering voor een vooraf bepaalde tijd). Een maatregel kan opgelegd worden wanneer een overtreding van een verplichting of controlemaatregel is geconstateerd, beoordeeld en verwijtbaar is. De hoogte en de duur van een maatregel wordt bepaald door een samenhang van de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid van de overtreding. Deze percentages fluctueren tussen de 5% en 100% en duren minimaal 1 maand en maximaal voor onbepaalde tijd.