L&B Flex | Arbodienst is úw
gespecialiseerde dienstverlener
voor de flexmarkt!

Verzuimbegeleiding

Bent u ziek geworden en is L&B Flex | Arbodienst de arbodienstverlener van uw (ex-) werkgever? Dan zullen zij uw (ex-) werkgever ondersteunen tijdens de begeleiding van uw terugkeer naar werk. Zij zullen dit op een deskundige manier doen, volgens de huidige Wet- en regelgeving.

De Wet verbetering poortwachter

Bij ziekte moet uw (ex-) werkgever ervoor zorgen dat uw functioneren in arbeid zo snel en volledig mogelijk wordt hersteld, waardoor een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen. Bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen stelt het UWV vast of u en uw werkgever in redelijkheid konden komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn gedaan. Het UWV doet dat aan de hand van het re-integratieverslag dat u en uw werkgever samen opmaken. Een re-integratieverslag is een weergave van de ondernomen re-integratie inspanningen die ten minste wordt samengesteld uit de hieronder (1 t/m 7) genoemde formulieren. Het complete re-integratieverslag moet tegelijk met de WIA-aanvraag worden ingediend, uiterlijk in de 93e verzuimweek.

De modelformulieren zijn:

  • Probleemanalyse. Deze wordt opgesteld door de bedrijfsarts (uiterlijk) in week 6.
  • Plan van aanpak. Deze moet worden opgesteld en ondertekend door werkgever en werknemer (uiterlijk) in week 8.
  • 42ste weeksmelding aan het UWV
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie;
  • Medische informatie.

Download hier de Werkwijzer Poortwachter 
UWV, 1 december 2018

Taakverdelingtijdens mijn re-integratie

Op de eerste ziektedag dient u zich volgens het verzuimprotocol ziek te melden bij uw (ex-) werkgever.

Uw (ex-) werkgever geeft daarna uw ziekmelding door aan L&B Flex | Arbodienst. U zult hierna tijdens uw ziekeverzuim begeleidt worden door een casemanager van L&B Flex | Arbodienst. Deze casemanager is de regiehouder van uw dossier en zal ervoor zorgen dat u op tijd wordt opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Tevens zorgt de casemanager ervoor dat u als werknemer op de hoogte bent van uw rechten en plichten volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. De casemanager ondersteunt ook uw (ex-) werkgever tijdens uw ziekteverzuim.

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. U zult tijdens ziekte daarom opgeroepen worden voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Mijn rechten en plichten

Mijn plichten
Uw (ex-) werkgever heeft zelf controlevoorschriften (het verzuimprotocol) opgesteld. U moet zich hieraan houden. Zorg daarom dat u weet wat er in het verzuimprotocol van uw (ex-) werkgever staat. Dat protocol kan bijvoorbeeld gaan over werken aan herstel, meewerken aan re-integratie, veranderingen in uw situatie doorgeven en passend werk aanvaarden. 

Mijn rechten
U heeft ook rechten. Tijdens ziekte heeft u recht op loondoorbetaling, dan wel een ziektewetuitkering. U mag uw werkgever schriftelijk vragen welke gegevens hij van u gebruikt, en u kunt die gegevens controleren. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw loon en uw arbeidsverleden. U mag bij uw (ex-) werkgever ook navragen welke van uw gegevens hij deelt met andere organisaties. Hij kan alleen uw gegevens delen als dat mag volgens de wet. Medische gegevens mag hij nooit zonder uw toestemming delen.

Mijn werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet, wat betekent dit voor mij?

Is uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet en wordt u ziek? Dan beoordeelt de bedrijfsarts van uw (ex-) werkgever of u een Ziektewet-uitkering krijgt. Als u die krijgt, betaalt uw (ex-) werkgever uw uitkering. Maar het UWV blijft eindverantwoordelijk. Het UWV controleert of uw (ex-) werkgever handelt volgens de regels van de Ziektewet. Belangrijke beslissingen over uw uitkering, krijgt u derhalve van het UWV. 

Omdat uw (ex-) werkgever die eigenrisicodrager is, de begeleiding tijdens ziekte aan ons heeft uitbesteed, zult u post ontvangen van L&B Flex | Arbodienst.

De eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als u bijna 1 jaar ziek bent en geen werkgever heeft, krijgt u de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze wordt uitgevoerd door het UWV. De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of met allebei. Daarna krijgt u een brief met de beslissing van het UWV. Daarin staat of uw Ziektewetuitkering stopt of nog maximaal 1 jaar doorloopt.

Het tweede ziektejaar

Zodra duidelijk is dat u niet meer zult kunnen terugkeren in het eigen werk, dient u samen met uw (ex-) werkgever te onderzoeken welke andere mogelijkheden er voor u zijn om te re-integreren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk te voorkomen dat u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid zonder werk komt te zitten. Er zal voor u een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden. De arbeidsdeskundige zal voor u in kaart brengen welke functies u nog kunt doen bij uw eigen werkgever of bij een andere werkgever. Als de uitslag van dit arbeidsdeskundig onderzoek is dat passend werk bij uw eigen werkgever niet mogelijk is, zal er een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld voor het vinden van een passende baan bij een andere werkgever.